Snarveier

Temaet for 2021 er det tredje under paraplyen «Oppmerksomhet og tilstedeværelse». I 2019 oppfordret vi til å «Gi tid» til seg selv og andre. I 2020 oppfordret vi til «Spør mer» og med det vise oppmerksomhet overfor hverandre. 

I 2021 ønsker vi å belyse hvor verdifulle vi mennesker er for hverandre, og hvor viktig fellesskap og tilhørighet er for god psykisk helse. Årets kampanje oppfordrer derfor alle til å følge opp familie, venner, kollegaer, bekjente, medarbeidere, ledere og seg selv. Alle rundt oss. Ved å følge opp skaper vi fellesskap og nærhetDette bidrar til å forebygge ensomhet og utenforskap. 

«Hemmeligheten ligger i nåtiden, og er du til stede i det som skjer i nåtiden, kan du gjøre den bedre. Og gjør du nåtiden bedre, vil det som skjer etterpå også bli bedre. Hver dag bærer evigheten i seg.»
–  Paulo Coelho 

2020 et annerledes år 

På grunn av koronapandemien har 2020 og starten av 2021 vært preget av sosial distanse, isolasjon og usikkerhet. Skoler, universiteter, arbeidsplasser og fritidsaktiviteter har blitt stengt ned og hele befolkningen har måtte omstille seg til et liv uten faste sosiale holdepunkter, fravær av venner og familie, hjemmeskole, hjemmekontor og manglende fysiske holdepunkter, rutiner og møteplasser. 

Studier viser at koronapandemien har ført til at flere opplever hverdagen som psykisk belastende og en to-til-tredobling av symptomer på angst og depresjon. (Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo). Det samme erfarer Mental Helses Hjelpetelefon, som rapporterer om 1700 flere dialoger med selvmord som tema på tjenesten sidetmedord.no enn i 2019. Fra juni til oktober økte antall henvendelser som handlet om depresjon med 30%. 

I undersøkelsen «Oslo -ungdom i koronatiden» (Ungdata) rapporterer ungdom både positive og negative effekter av pandemien. Flere mente at det å ha mer tid med familien, mer nærhet og at de gjorde mer i sammen var positivt. Samtidig var det en økning fra 10% til 20% blant dem som skårer relativt lavt på hvor tilfreds de er med livet. En del ungdom slet med ensomhet, 23 % av guttene og 33 % av jentene rapporterte at de var veldig eller ganske mye plaget av ensomhet. Det store flertallet hadde kontakt med andre på mobil og nett, og over halvparten hadde mer kontakt enn vanlig. Gutter som gamer fant fellesskap i et allerede eksisterende fellesskap på nett.

Hjemmekontor
Illustrasjonsbilde. Levert av Molte.

 

Hva mener vi med oppmerksomhet og tilstedeværelse? 

Vi ønsker å oppfordre til å være oppmerksomme på oss selv og dem rundt oss ved å vise interessenysgjerrighet og være til stede. Ordet tilstedeværelse kan linkes til nærvær, det å finnes, forekomst og eksistens. Å være er å være til stede. Ved å vise hverandre oppmerksomhet skaper vi tilhørighet og samhold, aksept og vennskap. Det skaper fellesskap og følelsen av å høre til. Tilhørighet er viktig for god psykisk helse.  

Følg opp! 

Mye tyder på at det å bygge god psykisk helse eller å unngå uhelse gjennom kriser dreier seg om motstandskraft. De som opplever å ha venner, opplever å høre til og å ha sosial støtte er bedre rustet.  

Manglende sosial støtte svekker evnen til å mestre påkjenninger og vanskelige livssituasjoner, og dette kan gi seg utslag i svekket selvtillit, redusert selvbilde, opplevelse av maktesløshet og i siste instans depresjon, angst eller andre psykiske lidelser. Sosial støtte er forebyggende, samtidig som det øker sjansen for å søke, og få hjelp når en trenger det. Sosial støtte henger sammen med opplevelsen av nærhet til andre og vi tenker ofte på den fysiske nærheten, men det er også mulig å være nær på avstand. 

Å tilhøre et fellesskap er viktig for å oppleve mening og bygge god psykisk helse. 

 • Hvordan skaper vi fellesskap som bygger god psykisk helse? 
 • Hvordan kan skole og lærere være til stede og skape tilhørighet?  
 • Forebygge utenforskap og frafall? 

I tillegg til å utfordre muligheten til å utvikle og ivareta nære forhold, har tiltakene knyttet til koronapandemien også ført til at mange opplever at fellesskap basert på å være på samme sted til samme tid, uavhengig av nær relasjon til hverandre, blir borte. 

Fellesskap defineres av sosiologiprofessor Aksel Tjora som at det ikke bare er der, men skapes av en handling. Et fellesskap kan være at vi er samlet på samme type musikkfestival, pendlere som gjenkjenner hverandre på toget, møte med kollegaer eller en chatgruppe/forum på internett 

 • Hvordan kan ledere og kollegaer være til stede og følge opp for å skape gode arbeidsmiljøer som fremmer gode kulturer? 
 • Hvordan følger ledere opp arbeidstakere som har hjemmekontor og mangler arenaer for å skape nettverk og tilhørighet på jobben? 
 • Hvordan påvirker mangel av fysisk nærhet arbeidsmiljøet og sykefraværet? 
 • Hvordan fremme dialog og bygge relasjoner mellom ansatte? 

Å ikke oppleve sosial støtte gjennom venner, familie eller andre arenaer kan føre til ensomhet. Ensomhet forklares ofte som et resultat av manglende nærhet. En mangel på tilfredsstillende relasjoner til andre, enten på grunn av for få relasjoner eller fordi de eksisterende relasjonene ikke har en ønsket form for nærhet. På kort sikt er man mer disponibel for å bli deprimert og engstelig av å føle seg ensom. I 2021 vil vi derfor oppfordrer til “Følg opp”. Ved å følge opp andre kan man bygge gode relasjoner, noe som er viktig for god psykisk helse. Gode relasjoner bygges over tid og gjennom fellesskap, åpenhet og nysgjerrighet 

Alle har behov for å bli sett og derfor er tilhørighet grunnleggende for god psykisk helse. 

Maslows behovspyramide.

Følg opp – ved å være til stede i egne og andres følelser 

Ved å kunne vise aksept og normalisere hele følelsesregisteret vi mennesker har, vil det kunne bli enklere å snakke om vår psykiske helse. En del syns det i større eller mindre grad er vanskelig å sette ord på egne følelser, så det å lære og øve på å uttrykke seg er noe vi alle burde trene på. 

Som samfunn kan vi bli mye bedre på å snakke om, forstå og vise helt vanlige(primær) følelser som skam, sorg, skyld, sinne og frykt. 

 • Hva er normale følelser i en unormal situasjon? 
 • Hvordan vet vi hva en venn eller kollega trenger eller har behov for? 
 • Hvordan kan vi få andre til å føle seg sett? 

God helse bygges der folk lever

Gode nærmiljøer og lokalsamfunn bidrar til å bygge god psykisk helse. Hvordan kan vi skape lokalsamfunn som ser hver enkelt og bidrar til inkludering og fellesskap selv i en tid der vi ikke er fysisk nære? 

 • Hvordan gjenoppretter vi, eller skaper en ny, hverdag som bygger god psykisk helse gjennom å være til stede? 
 • Hva med å skrive en lapp til naboen om at du kan handle for hen?   
 • Ring en gammel kollega/venn for å høre hvordan det går 
 • Arrangere digital brettspillkveld eller quiz for klassen 
 • Vær til stede og følg opp dem utenfor din kohort 

Vær oppmerksom. Vær til stede. Følg opp. 

Kampanjebilde2021
Kampanjebilde 2021. Levert av Molte.

I 2019 oppfordret kampanjen til “Gi tid” og i 2020 til “Spør mer”. I år ønsker vi å videreføre disse to temaene til en aktiv handling, ved at vi følger opp oss selv eller hverandre i en tid under og etter pandemien. 

Hva skal vi oppnå med kampanjen i 2021? 

Verdensdagen for psykisk helse har som mål å bidra til at flere tar vare på sin psykiske helse. Den psykiske helsen vil bli utfordret gjennom livet. Det å slite psykisk i perioder er normalt, men halvparten av oss får eller har en psykisk diagnose i løpet av livet. Nettopp fordi det angår så mange, enten deg selv eller som pårørende, er det nødvendig at vi er klar over hva vi kan gjøre i hverdagen for å styrke oss, men også hvilke verktøy vi har for å møte psykiske utfordringer. 

God psykisk helse krever at vi selv tar et tak og ansvar for egen helse. Vi har alle også muligheten til å gjøre samfunnet til et bedre sted å leve ved å inkludere og styrke hverandre. Derfor oppfordrer vi til oppmerksomhet og tilstedeværelse – i vårt eget liv og i andres liv. 

Målet for Verdensdagen for psykisk helse 2021 er å: 

 • Øke kunnskap om hva som styrker den psykiske helsen 
 • Bidra til mer åpenhet om psykiske utfordringer 
 • Bidra til trivsel, læring og personlig utvikling for seg selv og andre 

Å jobbe med «Oppmerksomhet og tilstedeværelse» harmoniserer med kampanjen «Bare du». På denne måten kan Verdensdagen brukes til å bygge opp om myndighetenes program for bedre folkehelse. 

 • Knytt bånd 
 • Vær aktiv 
 • Vær oppmerksom 
 • Fortsett å lære 
 • Gi til andre

Prioriterte målgrupper 

I år inviterer vi dere til blant annet å forsøke å nå flere menn. Menn topper selvmordsstatistikken, og en teori er at de ikke spør om hjelp. For å nå menn ønsker vi å jobbe for markeringer rettet mot bedrifter, kulturarrangementer, sport/idrett inkludert motorklubber. 

Vi ønsker også å sette minoritetsutfordringer fra et psykisk helseståsted på kartetHvordan påvirker det å være en minoritet den psykiske helsen? På dette feltet ønsker vi å nå ut til flerkulturelle foreninger og arbeidsplasser, urbefolkningen og minoriteter.  

Kilder: 

https://www.sv.uio.no/psi/ 

www.fhi.no  

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/8wBbvr/angst-og-depresjon-er-ikke-som-en-virusinfeksjon-som-tar-bolig-i-deg 

https://blogg.forskning.no/psykisk-helse-og-rus/vennskap-i-forskning-og-vennskap-som-helende-kraft-en-dialog/1626801 

https://tidsskriftet.no/1998/03/redaksjonelt/lokalsamfunn-kriser-og-mental-helse 

Bond, 1991; Brislin, 1993 

 

5 grunner til å markere Verdensdagen

Det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Du er med på å skape et mer inkluderende nærmiljø

Et rausere samfunn gir bedre psykisk folkehelse

Du styrker din egen psykiske helse

Registrer markering