fbpx

Snarveier

Psykisk helse i barnehage og skole

Barnehagen og skolen har mange funksjoner, både på samfunnsnivå og for den enkelte. Det er et sted å lære, både faglig og sosialt. Det er et sted man bygger relasjoner, knytter bånd, og lærer om seg selv og andre. Det kan være et sted å finne venner, men også et sted de fleste kan føle seg ensomme innimellom.

Det er sammenheng mellom psykisk helse og læring. Psykiske vansker er en viktig årsak til frafallet i videregående opplæring. 48 % av frafallet i videregående skole skyldes psykiske vansker eller rus hos eleven eller nære omgivelser*. Dersom en 16-åring dropper ut av videregående øker sannsynligheten for å bli uføretrygdet med 20 %. Både menneskene og samfunnet tjener på at unge fullfører skolen.

I dag har 180 000 barn psykiske vansker av en slik karakter at det forstyrrer deres hverdag i skole eller barnehage. 135 000 barn har en mor eller far med alvorlig psykisk lidelse eller alvorlig alkoholmisbruk. Barnehagen og skolen er således en arena der åpenhet og informasjon om livets mørkere sider er nødvendig. Professor Arne Holte er en av de som trekker frem verdien av forebyggende arbeid. Han, og flere med han, mener forebygging er svaret på hvordan man skal møte utfordringen. Eksempler er kurs i depresjonsmestring, belastningsmestring og antimobbeprogram. Fra psykologer oppfordres det til å satse bredt på psykisk helse i barnehager og skoler.

 

Arbeidsliv

Å jobbe er en stor del av livet. Hvordan vi har det på jobb og hvordan vi har det ellers i livet, går ofte hånd i hånd. Vi bruker en stor del av livene våre på arbeidet vi gjør, og hvordan vi har det på arbeidsplassen er derfor sentralt for vår psykiske helse. I TNS Gallup sin undersøkelse for Helsedirektoratet oppgir hele 96 % at arbeid er viktig for deres psykiske helse. Bare hjem og nær familie ble ansett som viktigere.

Når vi føler mestring i jobben og føler oss verdsatt, trives vi på jobb. En jobb der folk trives har typisk færre sykemeldinger og bedre arbeidsmiljø. Undersøkelsen fra Helsedirektoratet viser at 15 % av sykefraværet i Norge skyldes psykiske lidelser. I perioden 2003 til 2015 har det vært en økning fra 17 til 20 % i andelen sykepengemottakere som har psykisk lidelse som sykemeldingsårsak.

Å jobbe er viktig for den psykiske helse, og å stå utenfor arbeidslivet kan tære på selvfølelsen og selvtilliten. Å bruke jobben aktivt i behandlingsforløpet er også viktig for å komme kjappere tilbake til arbeidslivet.

Ingen jobbhverdag er perfekt, men man må lage seg et godt utgangspunkt for å trives over tid.

Ti råd for et inkluderende arbeidsliv

 • Bry deg. Alle trenger å bli sett og verdsatt.
 • Gi tillit. Alle har noe å gi hvis de slipper til.
 • Ikke aksepter mobbing og utfrysing. Stopp rykter.
 • Vær romslig. Verdsett mangfold og ulikheter.
 • Lytt til andre. Vis interesse for andres arbeid.
 • Verdsett åpenhet. Snakk sammen.
 • Skap trygghet og takhøyde. Feil er noe vi kan lære av.
 • Ta ansvar. God tilrettelegging er et samarbeidsprosjekt.
 • Ta problemer på alvor. Finn løsninger sammen
 • Psykisk helse angår oss alle. Snakk om det.

Dette gjør oss langtidsfriske

 • Innflytelse på arbeidssituasjonen.
 • Å føle seg sett, hørt og verdsatt.
 • Å oppleve arbeidet som meningsfylt.
 • Trygghet og en viss grad av forutsigbarhet.
 • Sosial støtte.
 • Passe utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Nok tid og riktig kompetanse til å utføre oppgavene.
 • Å være en del av et positivt arbeidsmiljø.

Les mer om arbeid og psykisk helse på NAV sine sider, blant annet «Sees i morgen!»

 

Frivillige

Å delta i frivillig arbeid er forbundet med god mental helse for mennesker over 40 år. Frivillig arbeid gir en følelse av å gjøre noe meningsfullt, og er en fin måte å holde på et sosialt nettverk. Følelsen av mening er sterkest for de som er eldre enn 40, og for de som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet.

Frivilligheten har to funksjoner. Den tilbyr lavterskel tjenester for folk som trenger det, gjerne som et supplement til offentlige tjenester eller faktisk som unike tjenester.  Frivilligheten er også et sted mange oppsøker for fellesskap om en sak de brenner for. På samme måte som på en arbeidsplass, er frivillige organisasjoner et sted der folk tilbyr sin tid og kompetanse til å gjøre endringer. Rådene for et inkluderende arbeidsliv gjør seg gjeldende også i frivillig sektor.

 

Kilder:

Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse Psykisk helse i skolen

Slik bygger vi barn og unges psykiske helse, forebygger psykiske lidelser og får en mer fornuftig samfunnsøkonomi. Arne Holte, Fagdirektør Område for psykisk og fysisk helse Folkehelseinstituttet Professor, Universitetet i Oslo:

*Tallene er fra Akershus Fylkeskommune

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/arbeid-og-psykisk-helse

https://helsenorge.no/psykisk-helse/psykisk-helse-og-jobb/arbeidsmiljo-og-psykisk-helse

NHI: Frivillig arbeid gir bedre mental helse

Helsedirektoratet: Arbeid og psykisk helse

NAV: Sykefravær på grunn av psykiske lidelser

5 grunner til å markere Verdensdagen

Det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Du er med på å skape et mer inkluderende nærmiljø

Et rausere samfunn gir bedre psykisk folkehelse

Du styrker din egen psykiske helse

Registrer markering