Snarveier

Taktfulle samtaler med folk som strever med sin psykiske helse kan bety det første steget ut av en vanskelig hverdag. Takt betyr en fintfølende oppmerksomhet til å kunne spørre i rette omgivelser og på riktige tidspunkt. Det handler om «berøringer» (det taktile), der en noen ganger viser tilbakeholdenhet og andre ganger spør direkte. Det er et verktøy i profesjonelle sammenhenger (pedagoger/psykologer og helsearbeidere) og det er en medmenneskelig interesse styrt av empati, velvilje og sympati.

God takt har med musikalitet å gjøre, å komme inn i en god rytme og finne tonen med den som strever.

Illustrasjon ungdommer i samfunnet
Illustrasjon ungdommer i samfunnet. Illustrasjoner: Molte AS, bearbeidet av Verdensdagen for psykisk helse

Økt press

Vi vet at mange elever sliter i norsk skole. Økende individualisering, nåtidens sterke jag etter det perfekte og økt press på å lykkes i skolen er stressmomenter i ungdommers hverdag. Altfor mange, spesielt gutter faller fra i utdanningsløpet (motbakkeløpet) og mange elever, spesielt jenter, sliter med nedstemthet og depresjon. Det kan eksempelvis dreie seg om mattefobi, eksamensangst, karakterangst, mobbing eller faglig utilstrekkelighet.

Vi må spørre om skolehverdagen gjør stadig flere unge mennesker syke – med «læringstrykk» som starter allerede i barnehagealder.

Må løses på samfunnsnivå

Økningen i antall ungdom som sliter, indikerer at dette er et problem som må løses på samfunnsnivå, og dette må skje med et enda bedre helsevesen, uttaler Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen til Bergens Tidende 25 januar 2020. Kjølø Tollefsen er generalsekretær i Mental Helse Ungdom og føyer til at mediene i større grad også bør fortelle historier om hvordan unge kommer seg ut av vanskelige perioder.

Altså at vi må være opptatt av samfunnsforhold, slik at vi bedre kan forstå og forbedre hverdagen for unge og voksne og samtidig peke på mulige veier ut av vanskene.

Dele erfaringer

Min egen yrkesrolle impliserer for tiden betydelig kontakt med pårørende som enten har sønner, døtre, søsken, ektefeller eller barnebarn som strever med problemskapende rusbruk og psykiske plager.

I gruppesamtaler treffer pårørende andre pårørende som over lengre tid har stått – og står i strevsomme hverdager.

Her kan eksempelvis en fortvilet og sliten mor dele erfaringer med andre som har kjent på noe lignende og nytt håp kan tennes ved å høre om andre som er på vei ut av vanskelighetene. Innsikt i hva hjelpeapparatet kan by på, små delseire i hverdagen og hvordan pårørende kan ta vare på seg selv, er omdreiningspunktene i disse gruppetreffene.

Sette ord på følelsene

Spør mer, er tema for Verdensdagen for psykisk helse i 2020. Appellen er mer åpenhet, slik at den som strever kan inviteres til å si noe om sine vansker og kanskje sette ord på hvordan en ønsker å ha det.

Å fortelle dette til noen som viser tillit og velvilje og som tar seg tid til å lytte, kan for noen bety en første bevegelse ut av vanskene.

Selv har jeg truffet mange unge med sterke og vanskelige liv, men som strevde med å formulere en hel setning om hvordan de ønsket å ha det. I den grad de bar på lengsler og drømmer, visste de sjelden hvordan det kunne bli virkelighet.

Senk tempoet

Generalsekretær i Mental Helse Ungdom ønsker seg et enda bedre helsevesen. Det betyr et kompetent og tilgjengelig helsevesen på lokalt, regionalt og statlig nivå. I et folkehelse – og forebyggingsperspektiv ønsker jeg selv aller mest godt bemannede (i dobbelt forstand) barnehager. Og det samme med obligatorisk skole. Ingen annen yrkesgruppe skaper mer verdier i det norske samfunnet enn velutdannede lærere. I tillegg ønsker jeg meg en nasjon som senker tempoet.

Om forfatteren

Arne Klyve

Samfunnsviter, forfatter og seniorrådgiver
Avdeling for rusmedisin,
Helse Bergen

Arne Klyve Foto: Lars Svenkerud
Arne Klyve Foto: Lars Svenkerud

5 grunner til å markere Verdensdagen

Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:

At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte

Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer

Å styrke den psykiske helsen

Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø

Et rausere samfunn

Registrer markering